• Ostim Mahallesi 2239/1 Sokak No: 5/4 İvedik OSGB Yenimahalle / ANKARA

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Nedir?

Bu çerçevede sınıflandırılan kimyasal maddelere ait bilgi formlarına, Material Safety Data Sheet (MSDS) yani Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MGBF) denmektedir. Bu formlarda üreticiler, ithalatçılar veya ürünü dağıtan firmaların ürün hakkında müşterilerine vermesi gereken bilgiler eksiksiz olarak yer almak zorunda olup, kimyasal ürünlerin küresel anlamda bir çeşit kimlik kartı düzenlenmiş olur.

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS - Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünler güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri, kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir. MSDS ler malzeme hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi vermektedir. MSDSler tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanır.

 

Malzeme güvenlik bilgi formu, işletmelerde kullanılan kimyasalların kullanımı ile ilgili risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Malzeme güvenlik bilgi formlarının amacı, bir işletmede kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye çabuk erişim sağlamaktır. Bir işletmede kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formlarının bulundurulması, etkin bir yönetim için en önemli unsurlardan biri olup, tam bir sağlık ve güvenlik programının geliştirilmesi için önemli bir başlangıç noktasıdır.

 

Öte yandan bu formların işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur. MSDSlerde her maddeye özel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

   - Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
   - Kimyasal Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
   - Kimyasalın Tehlikelerinin Tanıtımı
   - İlkyardım Bilgileri ve Önlemleri
   - Yangınla Mücadele Bilgileri ve Önlemleri
   - Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler
   - Kullanım/Elleçleme ve Depolama Özellikleri
   - Maruziyet Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
   - Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
   - Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
   - Toksikolojik Bilgi
   - Ekolojik Bilgi
   - Bertaraf Bilgileri
   - Taşımacılık Bilgileri
   - Yasal Mevzuat Bilgileri
   - Diğer Bilgiler

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Neden Hazırlanır?

Güvenlik Bilgi Formu (GBF-MSDS), İngilizce açılımı Safety Data Sheet (MSDS) olan, ürünle ilgili kapsamlı bilgi içeren, toplam 16 başlıktan oluşan teknik bir dosyadır.  Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS), 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik’ (KKDİK) gereğince TÜRKAK akreditasyonu olan bir kuruluştan alınan belgeye sahip, sertifikalı güvenlik bilgi formu hazırlayıcıları tarafından hazırlanmaları zorunludur. 

 

Türkiye’de GBF-MSDS hazırlamak (MSDS) üretici, ithalatçı ve distribütörün sorumluluğundadır.


Aynı zamanda GBF-MSDS'in alt kullanıcılara tedarik edilmesi de bahsedilen rollerdeki firmalara aittir.

 

GBF-MSDS'ler, ilk yardım önlemleri, kaza sonucu yayılma önlemleri, maruz kalma kontrolü/kişisel korunma, toksikolojik bilgiler gibi bölümleriyle işçi sağlığı için önlem ve müdahaleler içermekle birlikte kimyasalların güvenli taşınması ve depolanması ile ilgili bilgiler de içermektedir.


Bir kimyasalın kara, hava, deniz fark etmeksizin herhangi bir yolla güvenli naklinin kabulü için taşıyıcı firmaya GBF-MSDS sunulması gerekmektedir.

 

GBF-MSDS hakkındaki bu özet, tehlikeli kimyasallara maruz kalma ihtimali olan çalışanların GBF formatı ve içeriğine aşina olmasını ve herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalındığında ne yapılması gerektiğinin anlaşılmasına yardımcı olmak için rehberlik sağlar.

 

GBF-MSDS temel olarak, kimyasal bir ürün hakkında ihtiyacınız olabilecek veya bilmek isteyebileceğiniz her şey için tek bir bilgi kaynağıdır.

Kimyasal bir ürün hakkında ayrıntılı bilgileri, nasıl kullanılması gerektiği, etkileri, bu etkilere karşı nasıl korunacakları, kimyasala hangi düzenlemelerin uygulanacağı ve diğer bilgileri aktarmak için dünya çapında kullanılırlar. MSDS, bir ürünün tehlikeleri ve malzemenin nasıl güvenli bir şekilde taşınabileceği, kullanılabileceği ve depolanabileceği hakkında bilgi sağlar. Fiziksel ve kimyasal özellikler, fiziksel ve sağlık tehlikeleri, maruz kalma yolları, güvenli kullanım ve kullanım önlemleri, acil durum ve ilk yardım prosedürleri ve kontrol önlemleri hakkında bilgiler içerir.


Bir Güvenlik Bilgi Formu (eski adıyla Malzeme Güvenlik Bilgi Formu-MSDS), zararlı bir kimyasalın imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı tarafından hazırlanan ayrıntılı bir bilgi formudur.


Ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar. MSDS'ler, toksisite, parlama noktası, dökülme ve sızıntı prosedürleri, depolama yönergeleri ve maruz kalma kontrolü gibi yararlı bilgiler içerir. Madde ve karışımların tedarik zinciri içerisindeki iletişimde en önemli aracı güvenlik bilgi formu-MSDS belgeleridir. Türkiye'de güvenlik bilgi formu formları "diğer adıyla MSDS" KKDİK ve SEA yönetmelikleri kapsamında yönetilir. Kimyasallların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması hakkındaki yönetmelik kapsamında güvenlik bilgi formları-MSDS'ler sertifikalı kimyasal değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanmalıdır. Kimyasal değerlendirme uzmanı sertifikasyon şartları KKDİK Ek-XVIII kapsamında açıklanmaktadır.

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Ne Zaman Hazırlanmalıdır?

Bir MSDS, tehlikeli bir kimyasalın ilk imalatından veya ithalatından önce veya bu mümkün değilse, kimyasalın ilk imalatından veya ithalatından sonra ve bir işyerine ilk tedarik etmeden önce mümkün olan en kısa sürede hazırlanmalıdır. MSDS'in tüm ürün tanımlayıcılarını içermesi koşuluyla, grubun benzer tehlikeli özelliklere sahip olacağını varsaymanın makul olduğu bir grup madde, karışım ve ürün için tek bir MSDS hazırlamak kabul edilebilir. MSDS, işyerinde tehlikeli kimyasalların yönetimi için bir referans görevi görür. MSDS hakkındaki bilgiler, güvenli ürünlerin seçimine ve işverenlerin ve çalışanların ürünleri güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur ve bir düzenleyici çerçeve olarak hizmet eder.

 

MSDS hazırlama prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.